PIOTR CZEKALSKI

Przedmioty / Subjects

Budowa Platform Autonomicznych - Inf mgr specjalizacja IPA

Wykłady

Przedmiot jest prowadzony przez dwóch wykładowców: dr hab. inż. Adam Ziębiński w zakresie UGV oraz dr inż. Piotr Czekalski w zakresie UAV.
Materiały, informacje oraz pozostałe zasoby znajdują się na platformie zdalnej edukacji (platforma.polsl.pl).

Sieci i Systemy Transmisji Danych - Inf mgr specjalizacja IPA

Laboratoria

Laboratoria odbędą się z wykorzystaniem dronów typu DJI Tello (Scratch oraz Python) oraz systemu telemetrii FrSky (C#).

IoT Macro M6

Lectures

Lectures are performed by Ph.D. Eng. Krzysztof Tokarz and Ph.D. Eng. Piotr Czekalski.
For the first few weeks lectures will be held during regular scheduled lecture dates and extra during laboratory time (see detailed schedule below). Afterwards only laboratory activities will be performed.

Labs for B.Sc. Course in SUT

Labs are performed in a form of continuous team project starting late March/early April, see detailed schedule in ZMITAC database. Students work in groups implementing hardware, software, communication and visualisation components, that constitute a fully operational sensor network.
Low level components cover ESP 8266 and eventually ESP32, environment sensors (temperature, humidity, air quality) and communication using MQTT server.
Network is based on IP4, WiFi in separated subnet. Credentials are provided by the supervisor.
Data processing and storage covers data forwarders in microservices model (Mosquitto MQTT server), protocol converters (NodeRED) provided as a service.
All student teams perform same exercise. Programming environment of choice is Arduino IDE and eventually PlatformIO (also using Arduino for ESP8266 programming).

Lab resources:

Labs for B.Sc. Course in RTU

TUC i ASC Inf N1Z

Ćwiczenia tablicowe

Harmonogram wykładów oraz zajęć tablicowych (ćwiczeń) znajduje się poniżej. Wykłady prowadzi dr inż. Piotr Czekalski (TUC) oraz dr inż. Krzysztof Tokarz (ASC). Wykłady i ćwiczenia tablicowe TUC trwają dwa semestry, i kończą się egzaminem w semetrze letnim.
W pierwszym semestrze roku akademickiego (zimowym) 2019 2020 wykłady TUC będą w terminach przewidzianych dla TUC i ASC przez ok. pierwsze pół semestru, potem nastąpi zmiana i przedmiot ASC będzie prowadzony w ramach ASC oraz TUC. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram.

Poniżej znajdują się materiały pomocnicze do ćwiczeń tablicowych, które należy mieć ze sobą wydrukowane NA KAŻDYCH zajęciach. Proszę nie sugerować się numerami plików, ponieważ nie pokrywają się z tematyką i numerami zajęć w pełni.

Każdy semestr kończy się kartkówką z wszystkich tematów omawianych na ćwiczeniach. Kartkówka będzie zrealizowana w ramach terminu wykładowego (vide harmonogram powyżej). Dodatkowo drugi semestr (letni) kończy się egzaminem. Z egzaminu są zwolnione osoby, których średnia zaliczeń z dwóch semestrów wynosi co najmniej 4.25 - z egzaminu otrzymują one ocenę średnią z ocen zaliczeniowuch dla semestru 1 i semestru 2.

Wyniki sprawdzianów z przedmiotu TUC:

Laboratorium

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w semestrze trzecim. Pracujemy w grupach podzielonych na sekcje i zespoły. Każda sekcja będzie miała nieco inny harmonogram zajęć.

JA - języki assemblerowe

Projekt

Prezentacje publiczne koncepcji i sposobu rozwiązania.

W ramach przedmiotu obowiązkowe prezentacje biznesowe projektu dla osób, które ich jeszcze nie przeprowadziły są możliwe w podgrupach, w trakcie konsultacji lub w innym umówionym terminie (patrz poniżej). W związku z koniecznością zorganizowania rzutnika, audytorium i słuchaczy wcześniej należy się zapisać na termin prezentacji osobiście u prowadzącego, czyli u mnie (droga mailowa nie jest akceptowana) wraz z pozostawieniem namiarów kontaktowych. Termin prezentacji zostanie podany po zebraniu grupy zainteresowanych osób.

Prezentacje kodu programu.

Prezentacje kodu programu odbywają się indywidualnie, w trakcie przewidzianych harmonogramem zajęć oraz później, podczas konsultacji, w miarę dostępności prowadzącego.
Kodu programu NIE wysyłamy przez bazę ZMITAC.

Wpis zaliczenia.

W celu otrzymania zaliczenia należy złożyć wydrukowaną stronę tytułową raportu lub kartę projektu (w zależności od ustaleń z prowadzącym) oraz podpiętą do strony (w sposób nierozerwalny lub w koszulce foliowej, etc.) płytę CD na której musi się znaleźć:

 • Kod źródłowy programu wraz z plikami solucji, dodatkowymi bibliotekami które nie są standardowo dostarczane z kompilatorem, a z których korzystano, jednym słowem wszystko co jest niezbędne do przekompilowania i uruchomienia programu.
 • Przekompilowana wersja programu (może być w strukturze solucji).
 • Prezentacja w formacie PDF.
 • Raport w formacie PDF.
 • Pliki niezbędne do wykonania scenariuszy testów, które opisano w dokumentacji.

Raport.

Raporty z pracy należy przesyłać do oceny po zaliczeniu prezentacji biznesowej i prezentacji kodu programu bezpośrednio poprzez bazę ZMITAC w formacie PDF. Droga mailowa nie jest akceptowana. Przypominam, że na sprawdzenie potrzebuję do ok 7 dni roboczych, w związku z tym, raporty MUSZĄ być przesłane najpóźniej w drugim tygodniu zimowej sesji egzaminacyjnej. Nie gwarantuję sprawdzenia w terminie zakończenia sesji raportów przekazanych później. Jednocześnie przypominam, że datą akceptacji raportu jest data przesłania przez studentów do bazy ZMiTAC raportu, który zostanie zaliczony (w przypadku odrzucenia i konieczności poprawek datą złożenia raportu jest data złożenia poprawki, a nie pierwszej wersji raportu). Jednocześnie informuję, że raporty należy złożyć najpóźniej 14 dni przed zamknięciem systemu EKOS. Raporty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

Zawartośc raportu jest ściśle uzależniona od charakteru projektu. Poniżej zawarto wskazówki n/t pożądanej koncepcji dokumentu:

 • Wstęp teoretyczny.
 • Założenia - zgodne z przesłanymi na początku semestru i zatwierdzonymi przez prowadzącego.
 • Wyjaśnienia algorytmów i technologii - może być połaczony ze wstępem.
 • Specyfikacja zewnętrzna - w przypadku DLL - specyfikacja eksportowanych funkcji, w przypadku aplikacji DOS interface użytkownika, etc. - zasadniczo jest to specyfikacja udostępnianych funkcji z części assemblerowej projektu oraz sposób ich użycia.
 • Specyfikcja wewnętrzna - algorytmy, marka, funkcje, stałe, zmienne - jednym słowem opis kodu - uwaga - proszę NIE wklejać całości kodu do raportu.
 • Testowanie i uruchamianie - przynajmniej jeden scenariusz testowy, prezentujący sposób działania programu tzw. ścieżką pozytywną - dane wejściowe, ustawienia parametrów przetwarzania, sekwencja operacji do wykonania, etc. oraz oczekiwane dane wyjściowe. W tym punkcie znajduje się również miejsce na opisanie aplikacji wysokopoziomowej, która w przypadku biblioteki DLL była wykorzystywana do prezentacji jej możliwości.
 • Wyniki testów - w tym miejscu można umieścić np. wyniki testów porównawczych wydajności algorytmu w języku wysokiego poziomu oraz w assemblerze, osiągnięte cele i ciekawe rezultaty pracy.
 • Podsumowanie.

PiA Macro M2

Lectures

Lectures are performed by Ph.D. Eng. Krzysztof Tokarz.

Laboratory

Labs are leaded by Ph.D. Eng. Piotr Czekalski, according to the individual schedule.
There are two hand-on labs. You can download the laboratory instructions here - click for PiA in the left menu then download instruction and accompanying materials (i.e. templates):

 • Ex 8. Programming assembler in MS Visual Studio 2013 in x64.
 • Ex.9. Integrating .NET and assembler x64 in MS Visual Studio 2013.

Students are graded for each task according to the results and their involvement. It is also a requirement to deliver and ensure acceptance of the report for each lab. The reports should be prepared as PDF file and submitted along with VS solution as a single ZIP file via electronic submission system.

Afterwards, there is a short project (a teamwork) section on PiA. Students are supposed to acknowledge the project subject with the supervisor during PROJ-ASSUMPT meeting, then prepare and present their conceptual presentation - a public, verbal presentation along with PDF/Power Point one - during PROJ-PREZ event, then individually present their solution to the supervisor no later than during PROJ-IMPL activity date and finally provide a report on the project to the supervisor using electronic submission system.

You can access the electronic submission system here.

Automated Learning Systems, Qafqaz University, Baku, AZ
FEHIS, Macro, M.Sc.

LEGO MINDSTORMS

Wykłady

Laboratorium

Podczas zajęć laboratoryjnych studenci zaznajomią się z praktycznymi zagadnieniami programowania robotów mobilnych i miniaturowych. W ramach zajęć przewidziano pracę zespołową (w tym interdyscyplinarne zagadnienia z zakresu projektowania konstrukcji robotów, ich budowy, programowania niskopoziomowego, programowania koncepcyjnego ruchu, programowania w warstwie abstrakcyjnej / behawioralnej. Studenci odbędą szereg zajęć, w czasie których w praktyce wykorzystają nabytą wiedzę, w szczególności z zakresu programowania sterowanego przepływem danych (NXT-G, Microsoft Robotics Studio), programowania robotów w językach Java, C#, wykorzystania środowiska symulacyjnego do weryfikacji założeń algorytmicznych, itp.

 • Organizacja pracy, podział na sekcje, omówienie zasad pracy i bezpieczeństwa pracy. Laboratorium 1 - regulamin zajęć (PDF).
 • Podstawy programowania w NXT-G. Programowanie różnych modeli robotów w języku NXT-G. Programowanie sterowane przeływem danych. Laboratorium 2 (PDF).
 • Zaawansowane programowanie robotów różnych klas w języku NXT-G. Laboratorium 3 (PDF).
 • Programowanie robotów klasy Tribot w języku Java. Wprowadzenie do NXJ. Laboratorium 4 (PDF).
 • Programowanie robotów klasy Tribot w języku Java (NXJ) z wykorzystaniem klas nawigatorów. Programowanie behawioralne. Laboratorium 5 (PDF).
 • Programowanie robotów klasy Tribot w języku Java (NXJ) w trybie nadzorowanym z wykorzystaniem bibliotek PC API. Laboratorium 6 (PDF).
 • Programowanie robotów klasy Tribot w MSRDS 2008 - programowanie graficzne w VPL #1 (zdalne sterowanie robotem). Laboratorium 7 (PDF).
 • Programowanie robotów klasy Tribot w MRDS 2008 - programowanie w C#. Modyfikacje projektów serwisów (zdalnie sterowane). Laboratorium 8 (PDF).
 • Programowanie robotów klasy Tribot w MRDS 2008 - programowanie w VPL #2 oraz praca w środowisku symulacyjnym. Laboratorium 9 (PDF).
 • Programowanie w języku C# z wykorzystaniem biblioteki MindSqualls. Laboratorium 10 (PDF).
 • Laboratorium 11 i 12*. Programowanie zaawansowanych modeli robotów w różnych językach. Heterogeniczne systemy kontroli. Laboratorium 11 i 12 (PDF).
  *-laboratoria opcjonalne, prowadzone zależnie od rozkładu zajęć w semestrze i postępów w pracy grup studenckich..

Lectures & labs - Macrofaculty

Lectures and related materials are presented below:

 • Part 1 - NXT hardware, software, robot models and programming overview. NXT-G - a LabView based IDE for data-driven programming in NXT-G language (autonomous mode).
 • Part 2 - programming in Java with LeJOS environment (autonomous and remote controlled mode), programming in Microsoft Robotics Studio (remote controlled mode), programming in C# using Mindsqualls and Visual Studio.

Laboratory instructions are presented below:

Resources

Grades and reports on the laboratory are maintained by the ZMITAC database.

Schedules:

GIS

Egzaminy i zaliczenia ISL

 • Wyniki egzaminu, oceny, zaliczenia, wyniki laboratorium ISL 2016.
 • Termin 1 SGIS ISL - 21.06.2016 10:00-11:00 (sala 328)
 • Termin 2 SGIS ISL - 13.09.2016 10:00-11:00 (sala 328)
 • Termin 3 SGIS ISL - 20.09.2016 10:00-11:00 (sala 328)

GIS and Flight Simulation Systems: Macro, M.Sc.

GIS and Flight Simulation Systems: Reykjavik Technical University, Reykjavik, Iceland

FSX - scenerie oraz dodatki

Scenerie w FSX są dodatkami do oryginalnego wyglądu symulatora, zastępującymi przestrzeń generowaną automatycznie poprzez Autogen przestrzenią, która odpowiada (w znaczącym stopniu) rzeczywistości.

 • Lotnisko Aeroklubu Gliwice (budynek główny, hangar główny + hangar firmy Flytronic).

  Projekt powstał podczas zajęć z przedmiotu Systemy GIS na kierunku Informatyka, specjalność ISL, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  Autorzy: Paweł Gumiński, Dawid Mroczek, Marek Suwała. Opiekun: Piotr Czekalski.
  Pobierz tutaj.
 • Lotnisko Aeroklubu Gliwice v2 (budynek główny, hangar główny, restauracja, teren wokół).

  Projekt powstał podczas zajęć z przedmiotu Systemy GIS na kierunku Informatyka, specjalność ISL, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  Autorzy: Andrzej Będkowski, Krystian Domian, Paweł Matynia. Opiekun: Piotr Czekalski.
  Pobierz tutaj.
 • Miasteczko akademickie Politechniki Śląskiej w Gliwicach

  Wydział Elektryczny, Wydział Górnictwa i Geologii, Wydział Chemiczny, Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej (budynek naprzeciw AEiI), Wydział Budownictwa, Wydział Matematyki Stosowanej wraz z Biblioteką Główną, Wydział Mechaniczno –Technologiczny wraz z budynkiem A Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Budynek B Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Budynek C Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych przy Wydziale Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej przy Wydziale Środowiska i Energetyki, Centrum Edukacyjno Kongresowe).
  Projekt powstał podczas zajęć z przedmiotu Systemy GIS na kierunku Informatyka, specjalność ISL, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  Autorzy: Tomasz Cieślar, Tomasz Załoga. Opiekun: Piotr Czekalski
  Pobierz tutaj.
 • Miasteczko akademickie Politechniki Śląskiej w Gliwicach - 2

  Stołówka studencka oraz klub Mrowisko.
  Projekt powstał podczas zajęć z przedmiotu Systemy GIS na kierunku Informatyka, N2W, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  Autorzy: Łukasz Dreja, Łukasz Wierzba. Opiekun: Piotr Czekalski
  Pobierz tutaj.
 • Dzielnica Nikiszowiec

  Budynki-opracowane, kościół-z biblioteki, drzewa z biblioteki.
  Projekt powstał podczas zajęć z przedmiotu Systemy GIS na kierunku Informatyka, specjalność ISL, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  Autorzy: Krzysztof Korus, Piotr Tomala. Opiekun: Piotr Czekalski
  Pobierz tutaj.
 • Lotnisko Muchowiec

  Budynki-opracowane, pas startowy.
  Projekt powstał podczas zajęć z przedmiotu Systemy GIS na kierunku Informatyka, Niestacjonarne Studia Magisterskie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  Autorzy: Artur Przybyła, Adam Kubica, Jacek Siuda. Opiekun: Piotr Czekalski
  Pobierz tutaj.
 • Muzeum Śląskie

  Budynki-opracowane.
  Projekt powstał podczas zajęć z przedmiotu Systemy GIS na kierunku Informatyka, Niestacjonarne Studia Magisterskie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  Autorzy: Tomasz Gębka, Marek Mrowiec. Opiekun: Piotr Czekalski
  Pobierz tutaj.
 • 3D Connexion Space Navigator - FSX Camera control. Free.

  A camera control for FSX using 3D Connection Space Navigator.
  Designed and developed during GIS labs on Macrofaculty M.Sc. Course, Silesian University of Technology.
  Authors: Tomasz Depta, Adam Kornacki, Abdul Ameer Hassan. Supervisor: Piotr Czekalski
  Download installer here.
 • Pałac w Pszczynie

  Budynki i otoczenie pałacu w Pszczynie.
  Projekt powstał podczas zajęć z przedmiotu Systemy GIS na kierunku Informatyka, specjalność ISL, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  Autorzy: Dorota Czajka, Marzena Szlapa, Łukasz Klimek. Opiekun: Piotr Czekalski
  Pobierz tutaj.
 • Schronisko Murowaniec w Tatrach (Hala Gąsienicowa)

  Budynek schroniska.
  Projekt powstał podczas zajęć z przedmiotu Systemy GIS na kierunku Informatyka, specjalność ISL, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  Autorzy: Klaudiusz Stawski. Opiekun: Piotr Czekalski
  Pobierz tutaj.
 • Zamek w Malborku

  Projekt powstał podczas zajęć z przedmiotu Systemy GIS na kierunku Informatyka, specjalność ISL, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  Autorzy: Paweł Nocoń, Tomasz Guźniczak. Opiekun: Piotr Czekalski
  Pobierz tutaj.
 • Banjul Airport, Gambia

  Project created during labs on GIS systems / Marcofaculty course, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland.
  Author: Buba Conteh. Supervisor: Piotr Czekalski
  Download here.
 • Silesian Library, Katowice, Poland

  Project created during labs on GIS systems / Marcofaculty course, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland.
  Authors: Ferdynand Naczyński, Dawid Bednorz, Mikołaj Matejko. Supervisor: Piotr Czekalski
  Download here.
 • FSX Plane Tracker (old) - a stand-alone map for FSX and ESP simulator

  Project created during labs on GIS systems / Marcofaculty course, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland.
  Authors: Elena Primachova, Michał Dolibóg, Michał Sobolewski. Supervisor: Piotr Czekalski
  Download here.
 • Zamek, Chudów

  Projekt powstał podczas zajęć z przedmiotu Systemy GIS na kierunku Informatyka, N2W, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  Autorzy: Dawid Szydło. Opiekun: Piotr Czekalski
  Pobierz tutaj.
 • Schronisko na Turbaczu

  Projekt powstał podczas zajęć z przedmiotu Systemy GIS na kierunku Informatyka, specjalność ISL, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  Autorzy: Piotr Wierciński. Opiekun: Piotr Czekalski
  Pobierz tutaj.
 • Symulator awarii dla FSX

  Projekt powstał podczas zajęć z przedmiotu Systemy GIS na kierunku Informatyka, specjalność ISL, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  Autorzy: Jakub Szyguła, Jakub Zwoliński. Opiekun: Piotr Czekalski
  Pobierz tutaj.
 • FSX Plane Tracker - a stand-alone map for FSX and ESP flight simulator

  Project created during labs on GIS systems, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland.
  Authors: Dariusz Marek, Artur Balsam. Supervisor: Piotr Czekalski
  Download installer here.
  Docs
  FSX Tracker requires Simconnect library

CONTACT ME!

Silesian University of Technology, Gliwice, Poland.

Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science

Institute of Informatics

room 316/317,
Akademicka 16 street,
44-100, Gliwice,
Poland.

Tel. +48-32-237-2577
eMail. piotr.czekalski (a.t.) polsl.pl